[1]
J. Sánchez Espillaque, « 361 pp»., THEMATA, n.º 65, pp. 459–464, jul. 2022.